Show simple item record

dc.contributorGaltés Fuentes, Ruth
dc.contributorSánchez Socarrás, Violeida
dc.contributorJubany Güell, Júlia
dc.contributor.authorCabrera Gibert, Sergi
dc.date.accessioned2020-01-17T11:29:26Z
dc.date.available2020-01-17T11:29:26Z
dc.date.issued2015-05-27
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/459
dc.description.abstractRESUM Introducció: La distonia focal és una síndrome neurològica que provoca la pèrdua del control motor voluntari. Els músics són especialment vulnerables a patir aquest síndrome, que es presenta durant l’execució de moviments altament entrenats. Epidemiològicament, un 1% del món musical pateix aquesta afectació en tot el món. El tractament es basa en l’aplicació de toxina botulínica, la teràpia rehabilitadora a partir de l’entrenament sensoriomotor o l’estimulació magnètica transcranial com a mètodes més eficaços. Objectius: Identificar els tractaments publicats per la distonia focal en músics amb afectació a la mà. Comprovar l’eficàcia i les seves conseqüències en el músic junt amb l’enteniment de l’origen de la patologia. Metodologia: S’ha basat en la metodologia descriptiva, concretament en la revisió bibliogràfica d’articles científics a la plataforma digital PubMed, incloent els articles sobre la distonia focal com a patologia del músic amb afectació a la mà, l’epidemiologia i l’explicació del procediment del tractament utilitzat envers l’eficàcia i evolució del pacient. Resultats: La revisió consta de 19 articles dels quals s’estudia l’explicació epidemiològica, etiològica, fisiopatològica i el desenvolupament d’un possible tractament. Discussió/conclusions: El tractament considerat més eficaç es duu a terme a partir del Sensory-Motor Returning (SMR). Malgrat tot, molts autors referencien la possible interacció de les diferents teràpies, com el SMR, amb la toxina botulínica i la estimulació transcranial també combinada amb el SMR, amb uns resultats favorables pel pacient.ca
dc.description.abstractABSTRACT Introduction: The dystonia is a neurological syndrome that causes the loss of motor control volunteer. The musicians are especially vulnerable to this syndrome, which occurs during the execution of movements highly trained. Epidemiologically, 1% of the world suffers from this musical involvement worldwide. The treatment is based on the application of botulinum toxin therapy rehabilitation after sensorimotor training or transcranial magnetic stimulation as the most effective methods. Objectives: To identify treatments published by the dystonia in musicians with infection of the hand. Check the efficiency and its consequences in the music together with the understanding of the origin of the pathology. Methodology: descriptive methodology based specifically on the literature review of scientific articles in PubMed digital platform, including articles about focal dystonia as a condition of musician involvement in hand, the epidemiology and the explanation of the procedure used towards treatment efficacy and patient progress. Results: The review consists of 19 articles which examines the explanation epidemiology, etiology, pathophysiological and development of a possible treatment. Discussion / Conclusions: The treatment is considered most effective is carried out from the Sensory-Motor Returning (SMR). However, many authors referenced the possible interaction of the various therapies such as SMR with botulinum toxin and transcranial stimulation also combined with SMR, with favorable results for the patient.ca
dc.format.extent35 p.ca
dc.language.isocatca
dc.publisherSalut-UABca
dc.subjectdistonia focal, tractament, fisioteràpia, músics, màca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Guies de bones pràctiques clíniques en fisioteràpia neurològicaca
dc.titleTractament en fisioteràpia de la distonia focal a la mà del músicca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted accessca
dc.subject.lemacMans -- Malaltiesca
dc.subject.lemacMúsculs -- Malaltiesca
dc.subject.lemacMúsics -- Malaltiesca
dc.subject.lemacDistonia -- Tractamentca
dc.subject.lemacMúsics -- Rehabilitacióca
dc.subject.lemacToxina botulínicaca
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Extremitat Superior [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Mà [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Ganglis basals [regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Incapacitat [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Atenció Primària i Salut Comunitària::Distonia focal [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Alteracions de la sensibilitat [condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Resonancia Mangnètica [eina d'avaluació]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Terapia ocupacional [estratègia terapèutica]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Estimulació sensorio motriu ( SMR) [estratègia terapèutica]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Teràpia conductual i postural [estratègia terapèutica]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Toxina Botulínica [estratègia terapèutica]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Estimulació Magnètica Transcranial repetitiva (EMTr) [estratègia terapèutica]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Estimulació del Corrent contínu transversal ( TDCs) [estratègia terapèutica]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Descompressió del nervi [estratègia terapèutica]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociència::Tapping [estratègia terapèutica]ca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Neurologia. Fisioteràpia i Neurociènciaca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record