Show simple item record

dc.contributorPadrós Augé, Jordi
dc.contributor.authorPastor Vila, Gemma
dc.date.accessioned2021-10-01T14:34:30Z
dc.date.available2021-10-01T14:34:30Z
dc.date.issued2021-05
dc.identifier.urihttp://repositori.umanresa.cat/1/739
dc.description.abstractRESUM: Introducció: En aquest treball es va realitzar una revisió bibliogràfica on es va fer una comparativa entre els resultats de 6 estudis experimentals amb poblacions d’esportistes, es van dur a terme tractaments per a la inestabilitat crònica de turmell. Com a eines de tractament principals ens van utilitzar l’equilibri dinàmic i estàtic avaluat amb la prova d'equilibri d'excursió estrella (SEBT) i Y-Balance test. També es van utilitzar eines diagnòstiques com la plataforma de forces i el dinamòmetre isomètric manual per avaluar la força, i l'escala de "Foot and Ankle Measure" (FAAM) i l’escala “Cumberland Ankle Instability Tool” (CAIT) per avaluar els nivells de l’auto funció en pacients amb lesions musculesquelètiques, enfocats en problemes d’inestabilitat crònica de turmell. Objectiu: Analitzar l’efectivitat de l’entrenament d’equilibri en la inestabilitat crònica de turmell en esportistes d’entre 16-35 anys. Metodologia: La recerca es va fer en la base de dades “PubMed” i “PEDro” entre 2005 i 2020, escollint 6 assajos clínics aleatoritzats. Resultats: L’ús del tractament de l'equilibri dinàmic i estàtic va afavorir als pacients esportistes en quant les escales i instruments de mesura des de la fase pre i post intervenció de les variables de força i funcionalitat i l’ús d’instruments de desestabilització no van reflectir cap canvi clínic. Discussió: Aquesta revisió sembla indicar que la incorporació del treball de l’equilibri aporta millors beneficis, que únicament el treball de força o treball convencional. Conclusió: Es van analitzar estudis que si bé no van utilitzar totes les eines d’avaluació descrites, es va aplicar el treball d’equilibri dinàmic i estàtic al seu programa de tractament presentat resultats molt semblants entre si, que conclouen en el benefici d’aquest mètode.ca
dc.description.abstractABSTRACT: Introduction: This work has undertaken extensive literature review where a comparative of 6 experimental studies with sport population has been carried out on chronic ankle instability treatments. As main treatment tools were used dynamic balance and static evaluated with Star Excursion Balance Test (SEBT) and Y-Balance test. Also, diagnostic tools were used such as force platform and manual isometric dynamometer to evalute the strength, and the scale “Foot and ankle measure” (FAAM) and the scale “Cumberland Angle Instability Tool” (CAIT) to evaluate the self- function levels on patiens with musculoskeletal lesions, focused on chronic ankle instability issues. Objective: Analize the balance training efectivity in chronic ankle instability in athletes between 16-35 years old. Methodology: The research has been done in the data base “PubMed” and “PEDro” between 2005 and 2020, choosing 6 clinical trial randomly. Results: The use of the dinamic and static balance training treatment favoured the athletes, due to the scales and measurement instruments from the pre phase and post intervention of the strength and functionality variables and the use of destabilation tools did not reflect any clinical change. Discussion: This review seems to indicate that the implement of the balance work contribute better benefits than only force or conventional work. Conclusion: Even though some of the analized studies did not use the evaluation tools described, the static and dinamic balance training vas applied into their program of treatment presenting results very similar between each other, than conclude in the benefits of this method.ca
dc.format.extent31 p.ca
dc.language.isospaca
dc.publisherSalut-UVicca
dc.subjectbalance training, ankle, ankle instability, instability, CAI, sports, athletesca
dc.subject.classification2Línies de treball::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::La fisioteràpia en les alteracions d'alta prevalença del SMEca
dc.titleEfectivitat de l'entrenament de l'equilibri en la inestabilitat crònica de turmell en esportistes d'entre 16-35 anys. Revisió bibliogràficaca
dc.typeBachelor thesisca
dc.rights.accessRestricted accessca
dc.subject.lemacExercici terapèuticca
dc.subject.lemacTurmells -- Ferides i lesions -- Tractamentca
dc.subject.lemacEquilibrica
dc.description.typeRevisió bibliogràficaca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Complex articular del peu i turmell (CAPT)[regió o sistema]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Esquinç o distenció càsulo-lligamentosa[condició de salut]ca
dc.subject.classification3Descriptors::Fisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)::Entrenament Neuromuscular [estratègia de tractament]ca
dc.subject.classificationFisioteràpia::Sistema Musculoesquelètic(SME) i osteo-articular(OA)ca


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record